ตำบลเขื่อนบางลาง จัดตั้งเป็นตำบลเมื่อ พ.ศ. 2526 อยู่ในเขตปกครองท้องที่ของอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ระยะทางห่างจากตัวอำเภอบันนังสตา ประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดยะลา ประมาณ 52 กิโลเมตร และได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนบางลางเป็นเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 มีเนื้อที่ประมาณ 51,600 ไร่ เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงลาดชัน ตอนล่าง จะเป็นอ่างเก็บน้ำบริเวณกว้างลักษณะภูเขาเป็นภูเขาดิบ เป็นลูกคลื่นมีทั้งใหญ่และเล็กสลับซับซ้อนกัน

          เทศบาลตำบลมี นายกเทศมนตรี คนหนึ่งทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 12 คนที่ราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้งมาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรเขตเทศบาล เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง มีจำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่
          หมู่ที่ 1 บ้านสนามบิน
          หมู่ที่ 2 บ้านสันติ
          หมู่ที่ 3 บ้านสายสุราษฎร์
          หมู่ที่ 4 บ้านฉลองชัย
          หมู่ที่ 5 บ้านภักดี
          หมู่ที่ 6 บ้านดาแลแป

          ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
                    หมู่ที่ 1 บ้านสนามบิน ในอดีตก่อนที่จะมีการก่อสร้างเขื่อนบางลาง บริษัท อิตาเลี่ยน – ไทย ได้นำวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างเขื่อนบางลางโดยเครื่องบินเล็ก เนื่องจากในขณะนั้นการคมนาคมไม่สะดวก ซึ่งได้นำเครื่องบินเล็กลงจอดที่สนามบินหน้าบ้านกำนันตำบลเขื่อนบางลางในปัจจุบัน (นายรำมือลี เจ๊ะแวกูนิง) จึงได้เรียกว่าหมู่บ้านสนามบินเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน
                    บ้านสนามบิน เป็นหมู่บ้านลำดับที่ 1 ของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง จากทั้งหมด 6 หมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่กระจายทั่วหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มชุมชนบ้านดังนี้ คือ
                              1. ชุมชนกลุ่มบ้านกำปงบารู
                              2. ชุมชนกลุ่มบ้านตือระ
                              3. ชุมชนกลุ่มบ้านปอเนาะ
                              4. ชุมชนกลุ่มบ้านสนามบิน
                              5. ชุมชนกลุ่มบ้านตลาดเขื่อนบางลาง
                              6. ชุมชนกลุ่มบ้านกือเร็ง
                              7. ชุมชนกลุ่มบ้านดาแลแปหนึ่ง

                    หมู่ที่ 2 บ้านสันติ เล่ากันว่า ชาวบ้านที่อาศัยในหมู่บ้านสันติ ปัจจุบันส่วนใหญ่จะย้ายมาจากหมู่บ้านเขื่อนบางลาง เนื่องจากสมัยที่สร้างเขื่อนใหม่ ๆ บริเวณหมู่บ้านเขื่อนบางลางได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ชาวบ้านได้อพยพมาอยู่ที่หมู่บ้านสันติปัจจุบัน ซึ่งสมัยนั้นนยังไม่มีการตั้งชื่อ หมู่บ้าน ต่อมาในหลวงได้เสด็จเยี่ยมหมู่บ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านสันติ” เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีชุมชนกลุ่มบ้านดังนี้ คือ
                              1. ชุมชนกลุ่มบ้านบาระ
                              2. ชุมชนกลุ่มบ้านบ่อหิน
                              3. ชุมชนกลุ่มบ้านคอลอแร
                              4. ชุมชนกลุ่มบ้านละแอ

                    หมู่ที่ 3 บ้านสายสุราษฎร์ เดิมเรียกว่า “บ้านสันติธรรม” ประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยในหมู่บ้านนี้ เดิมเป็นชาวสุราษฎร์ธานี ที่เคยเป็นพวกคอมมิวนิสต์แล้วกลับใจมาเจรจาอาศัยอยู่ในสมัยของพลเอกหาญ ลีลานนท์ ชื่อหมู่บ้าน จึงตั้งถิ่นฐานเดิมของประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ “บ้านสายสุราษฎร์” โดยมีชุมชนกลุ่มบ้านดังนี้ คือ
                              1. ชุมชนกลุ่มบ้านแคมป์พอ
                              2. ชุมชนกุล่มบ้านสายสุราษฎร์

                    หมู่ที่ 4 บ้านฉลองชัย กรมประชาสงเคราะห์ได้อพยพราษฎรรุ่นแรกจากการคัดเลือกของคณะกรรมการชาวนา – ชาวไร่ ทั่วประเทศ และราษฎรจากจังหวัดพัทลุง จำนวน 150 ครอบครัว เข้าเป็นสมาชิกนิคมฯ โดยการนำของ นายประมูล จันทร์จำนง อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2522 ถึง 22 ธันวาคม 2526 โดยนายฉลอง เศวตวงศ์ เป็นผู้อำนวยการกองนิคมสร้างตนเอง ในขณะนี้ เป็นผู้ริเริ่มโครงการอพยพราษฎรดังกล่าว เพื่อเป็นประวัติของท่าน นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านฉลองชัย” ต่อมาราษฎรรุ่นแรกบางส่วน ได้สละสิทธิที่ดินที่ได้รับการจัดสรรนิคมฯ จึงได้รับสมัครราษฎรในจังหวัดใกล้เคียง มีจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส เข้ารับสิทธิแทน ปัจจุบันตั้งเป็นหมู่บ้านฉลองชัย หมู่ที่ 4 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
เล่ากันว่าเดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของพวกโจรจีนคอมมิวนิสต์ต่อมาได้มีชาวบ้าน จากที่อื่นย้ายเข้ามาอยู่ เช่น มาจากพัทลุง สงขลา กรุงเทพฯ เมื่อมีชาวบ้านมาอยู่มากขึ้น พวกโจรจีนคอมมิวนิสต์ที่อยู่เดิมจึงอพยพไปอยู่ที่อื่น ชาวบ้านรู้สึกดีใจจึงจัดงานฉลองที่ยิ่งใหญ่ ต่อมาจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านฉลองชัย” โดยมีชุมชนกลุ่มบ้าน ดังนี้ คือ
                              1. ชุมชนกลุ่มบ้านเสาธง
                              2. ชุมชนกลุ่มบ้านบน
                              3. ชุมชนกลุ่มบ้านบางแก้ว
                              4. ชุมชนกลุ่มบ้านกลาง
                              5. ชุมชนกุล่มบ้านล่าง

                    หมู่ที่ 5 บ้านภักดมีประวัติความเป็นมาคล้ายกับบ้านฉลองชัย คือ แต่ก่อนพื้นที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของพวกคอมมิวนิสต์ ชาวบ้านไม่กล้าเข้ามาอาศัย ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนที่ย้ายเข้ามาอยู่ ซึ่งในปี 2521 มีชาวบ้านมาจากอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีเดินทางมาบุกเบิก 3 คันรถ 6 ล้อ ประมาณ 107 คน รัฐบาลได้แจกที่ดินทำกินให้คนละ 18 ไร่ เลยทำให้พวกคอมมิวนิสต์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้อพยพไปอยู่ที่อื่นเนื่องจากชาวบ้านไม่ให้การสนับสนุน สำหรับชื่อหมู่บ้านแต่เดิมเรียกว่า “บ้านบาโล๊ะ” “บ้านแคมป์แพะ” ต่อมาได้ตั้งว่า“บ้านภักดี” ซึ่งคำว่าภักดีนามสกุลคนขับรถที่บุกเบิกทำถนนในหมู่บ้านถูกรถชนเสียชีวิตชาวบ้านจึงนำมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านโดยมีชุมชนกลุ่มบ้าน ดังนี้ คือ
                              1. ชุมชนกลุ่มบ้านภักดี 1
                              2. ชุมชนกุล่มบ้านภักดี 2
                              3. ชุมชนกุล่มบ้านภักดี 3

                    หมู่ที่ 6 บ้านดาแลแป มีประวัติความเป็นมาคล้ายกับบ้านเขื่อนบางลาง เริ่มแยกหมู่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 วันที่ 27 มิถุนายน 2544 โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายอับดุลรอซิ อาลีมามะ มาเป็นหมู่บ้านใหม่ชื่อว่า “บ้านดาแลแป โดยมีชุมชนกลุ่มบ้าน ดังนี้ คือ
                              1. ชุมชนกลุ่มบ้านกาเด็ง
                              2. ชุมชนกลุ่มบ้านปาโจ
                              3. ชุมชนกลุ่มบ้านปอเอาะ
                              4. ชุมชนกล่มบ้านบูเกะแว
                              5. ชุมชนกลุ่มบ้านกอลอแง
                              6. ชุมชนกลุ่มบ้านบาซีรอ