สภาพทั่วไป   และข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
 

ที่ตั้ง
          เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง  ตั้งอยู่ในพื้นที่  หมู่ที่  1  ถนนศรีบางลาง     ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบันนังสตา  ประมาณ   20   กิโลเมตร   ห่างจากศาลากลางจังหวัดยะลา   52   กิโลเมตร 

อาณาเขตติดต่อ
              เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  คือ
                    ทิศเหนือ             ติดต่อกับตำบลบาเจาะ     อำเภอบันนังสตา
                    ทิศใต้                 ติดต่อกับตำบลแม่หวาด   อำเภอธารโต
                    ทิศตะวันออก       ติดต่อกับตำบลตลิ่งชัน     อำเภอบันนังสตา                              
                    ทิศตะวันตก         ติดต่อกับตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา

เนื้อที่
          เนื้อที่คิดเป็นตารางกิโลเมตรได้  82.5  ตารางกิโลเมตร คิดเป็นไร่ได้     51,600    ไร่

สภาพภูมิประเทศ
              เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง  มีภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงลาดชัน  ตอนล่าง     จะเป็นอ่างเก็บน้ำบริเวณกว้าง  ลักษณะภูเขาเป็นภูเขาดิบ  เป็นลูกคลื่นมีทั้งใหญ่และเล็กสลับซับซ้อนกัน

ประชากร
              จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 3,840 แยกเป็นชาย 2,088 คน หญิง 1,877 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,785 หลังคาเรือน  

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

1

บ้านสนามบิน

709

652

1,361

476

2

บ้านสันติ

375

336

711

278

3

บ้านสายสุราษฎร์

106

90

196

212

4

บ้านฉลองชัย

289

288

577

262

5

บ้านภักดี

307

256

563

301

6

บ้านดาแลแป

299

254

553

237

รวมทั้งสิ้น

2,085

1,876

3,961

1,766

     

จำนวนหมู่บ้าน
มีด้วยกัน  6  หมู่บ้าน    คือ
        หมู่ที่  1  บ้านสนามบิน
                         บ้านสนามบิน  ในอดีตก่อนที่จะมีการก่อสร้างเขื่อนบางลาง  บริษัท  อิตาเลี่ยน – ไทย     ได้นำวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างเขื่อนบางลางโดยเครื่องบินเล็ก  เนื่องจากในขณะนั้นการคมนาคมไม่สะดวก  ซึ่งได้นำเครื่องบินเล็กลงจอดที่สนามหน้าบ้านกำนันตำบลเขื่อนบางลางในปัจจุบัน  จึงได้เรียกว่าหมู่บ้านสนามบินเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน

 

        หมู่ที่  2  บ้านสันติ
                         เล่ากันว่า  ชาวบ้านที่อาศัยในหมู่บ้านสันติ  ปัจจุบันส่วนใหญ่จะย้ายมาจากหมู่บ้านเขื่อนบางลาง  เนื่องจากสมัยที่สร้างเขื่อนใหม่ ๆ  บริเวณหมู่บ้านเขื่อนบางลางได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม  ชาวบ้านได้อพยพมาอยู่ที่หมู่บ้านสันติปัจจุบัน  ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีการตั้งชื่อหมู่บ้าน  ต่อมาเมื่อชาวบ้านย้ายมาตั้งเป็นชุมชนจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  “บ้านสันติ”  เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

        หมู่ที่  3  บ้านสายสุราษฎร์
                         บ้านสายสุราษฎร์  เดิมเรียกว่า  “บ้านสันติธรรม”  ประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัย ในหมู่บ้านนี้เดิมเป็นชาวสุราษฎร์ธานี ที่เคยเป็นพวกคอมมิวนิสต์แล้วกลับใจมาเจรจาอาศัยอยู่ในสมัยของ              พลเอกหาญ  ลีลานนท์  ชื่อหมู่บ้าน  จึงตั้งถิ่นฐานเดิมของประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้  “บ้านสาย     สุราษฎร์”

 

       หมู่ที่  4  บ้านฉลองชัย
                       เล่ากันว่าเดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของพวกโจรจีนคอมมิวนิสต์ต่อมาได้มีชาวบ้านจากที่อื่นย้ายเข้ามาอยู่  เช่น  มาจากพัทลุง  สงขลา  กรุงเทพฯ  เมื่อมีชาวบ้านมาอยู่มากขึ้น  พวกโจรจีนคอมมิวนิสต์ที่อยู่เดิมจึงอพยพไปอยู่ที่อื่น  ชาวบ้านรู้สึกดีใจจึงจัดงานฉลองที่ยิ่งใหญ่  ต่อมาจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  “บ้านฉลองชัย”

 

       หมู่ที่  5  บ้านภักดี
                         บ้านภักดี  มีประวัติความเป็นมาคล้ายกับบ้านฉลองชัย  คือ แต่ก่อนพื้นที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของพวกคอมมิวนิสต์ ชาวบ้านไม่กล้าเข้ามาอาศัย  ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนที่ย้ายเข้ามาอยู่  จนพวกคอมมิวนิสต์ได้อพยพไปอยู่ที่อื่น  ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้จึงเกิดความซาบซึ้งในบุญบารมีที่รัฐบาลได้จัดที่ดินทำกินให้  จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า  “บ้านภักดี”

 

        หมู่ที่  6  บ้านดาแลแป
                         บ้านดาแลแป  มีประวัติความเป็นมาคล้ายกับบ้านเขื่อนบางลาง  แต่แยกจากหมู่บ้านเขื่อนบางลาง มาเป็นหมู่บ้านใหม่ชื่อว่า  “บ้านดาแลแป”